PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING M2C

Beste bezoekers van de website van Mark2 Corporation Netherlands B.V. (M2C), bedankt voor uw interesse in onze activiteiten en diensten. M2C acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
In deze Privacy- en Cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens M2C verwerkt en
met welk doel. Wij raden u aan deze Privacy- en Cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Gegevens M2C

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens die zijn verkregen door uw bezoek aan onze website is Mark2 Corporation Netherlands B.V., gevestigd aan de Koninginnegracht 10, 2514 AA ‘s-Gravenhage, KvK-nummer 69960496.
Indien u vragen heeft over de inhoud van de Privacy- en Cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via nl.dpo@m2c.eu.

2. Persoonsgegevens

M2C verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hierna
wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen verlenen. Hebben wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en een eventueel KvK-nummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wij hebben tevens uw betaalgegevens nodig. Hiermee kunnen wij de voor een opdracht relevante betalingen ontvangen. Indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

M2C-app

U kunt gratis de M2C-app downloaden. Via onze app kunt gemakkelijk uw
beveiligingsprogramma’s beheren. U heeft een M2C-account nodig, die eventueel aangemaakt kan worden in de app. Zoals hiervoor beschreven verzoeken wij u hierbij uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailgegevens te overleggen.

(Direct) Marketing

Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.

Social media

M2C is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook, Twitter, Google + en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.
Daarnaast zijn op de website van M2C buttons opgenomen om de webpagina’s van onze social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra u op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van het desbetreffende social media platformen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.

Sollicitatieprocedure

M2C verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan M2C uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Werknemers

M2C verwerkt persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek.

3. Ontvanger

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten, behalve in één van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het plaatsen van uw profiel en het innen en doen van betalingen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens
verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.
M2C maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.
Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen
houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

5. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

M2C kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig
beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de
algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven.

Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede
bedrijfsvoering.
Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. M2C maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Uw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons concern voor onze interne bedrijfsvoering.

6. Cookiebeleid

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies – ook wel technische cookies genoemd – plaatsen we altijd, deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld.
Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht. Deze cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren van de website, maar stellen websites vooral in staat om de dienstverlening te verbeteren. Omdat niet-functionele cookies persoonsgegevens verwerken buiten het zicht van de gebruiker, vragen wij altijd toestemming voordat wij deze cookies plaatsen.

M2C maakt gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

Analytische cookies
Met analytische cookies wordt het gebruik van de website geanalyseerd. Door het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website kan de website worden verbeterd.

Tracking cookies
Tracking cookies worden geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina’s u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat uw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen.

Advertentiecookies
Advertentiecookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om deeffectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Social media cookies
Het gebruik van social media cookies maakt een eenvoudige integratie van de website met verschillende sociale media websites mogelijk (bijvoorbeeld het delen van de website op social media).

Als u op een social media-icoon klikt, dan plaatsen de sociale netwerken cookies op uw device. Zij kunnen daarmee zien wat u op internet doet. Welke cookies deze sociale netwerken plaatsen en hoe lang de cookies bewaard blijven, hangt af van het sociale netwerk dat u gebruikt. Wij raden u daarom aan de cookieverklaringen van het betreffende sociale netwerk te lezen.

Cookie-instellingen

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u een cookiemelding te zien waarin staat dat de website gebruik maakt van cookies. Op het moment dat u akkoord gaat met deze melding, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de cookiemelding en in deze cookieverklaring.

Blokkeren van cookies
Wilt u liever niet dat wij informatie over u en over de instellingen van uw apparaten bewaren, dan kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw internetbrowser het plaatsen van cookies te blokkeren. Tevens kunt u uw internetbrowser zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u meer informatie over het blokkeren van cookies, raadpleeg dan de handleiding van uw internetbrowser.

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn geblokkeerd. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief te blokkeren.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijden voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Wilt u meer informatie over het verwijderen van cookies, raadpleeg dan de handleiding van uw internetbrowser.

7. Uw rechten als betrokkene

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling,
gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons
verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze
    hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten
    verzameld.

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u
betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw
persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na
ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres. M2C zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u alle rechten uitoefenen die in dit artikel zijn opgesomd.

8. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. M2C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

9. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de
klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: nl.dpo@m2c.eu.
Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die op enige manier met de website van M2C zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan de Privacy- en Cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie: 04-2021


Contacteer ons

Ben je geinterresseerd in ons bedrijf? Neem contact met ons op!

Contact formulier

Bedrijfsnaam of ID

Artikelen gemarkeerd met * zijn verplicht.