Časté otázky

Na veliteľské pozície je dôležitá skúsenosť s vedením ľudí, znalosť bezpečnostných technológií a celková znalosť bezpečnostnej problematiky.

Pre prácu v súkromnej bezpečnostnej službe musí uchádzač spĺňať podmienky podľa zákona č. 473/2005 Z. z., § 48, odstavec 1) tohto zákona. Tento zákon stanovuje povinnosť pred nástupom do zamestnania v súkromnej bezpečnostnej službe predložiť doklady o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti, ktoré sa preukazujú odpisom z registra trestov a potvrdení o lekárskej prehliadke na predpísanom tlačive.

Podľa zákona č. 473/2005 Z. z. § 48, odstavec 1) môže v bezpečnostnej službe pracovať iba pracovník, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, alebo absolvoval odbornú prípravu podľa tohto zákona, najviac po dobu troch mesiacov a pri splnení ďalších podmienok, ktoré ukladá zákon o súkromnej bezpečnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti vydáva Ministerstvo vnútra SR po úspešnom absolvovaní skúšky, preukaz je platný 10 rokov.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najdlhšie po 6 hodinách nepretržitej práce prestávku v práci na jedlo a oddych v trvaní najmenej 30 minút.

Tento benefit nemožno pri veľkosti našej spoločnosti a rozmiestnení jednotlivých pracovísk po celej republike nastaviť tak, aby bol vyhovujúci pre všetkých zamestnancov.

Podľa daných špecifík pracovnej pozície.

ÁNO, lekársku prehliadku hradíme.

Nemáme už papierové stravenky. Namiesto hodnoty stravných lístkov Vám poskytneme finančný príspevok alebo gastro kartu.

Hodnota príspevku na stravovanie je v roku 2021 v sume 3,83 eur. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie 55% čo znamená 2,40 eur a zamestnanec si hradí 45% čo znamená zrážku za jeden stravný lístok v sume 1,50 eur. Nárok na stravný lístok vzniká po odpracovaní 4 hodín v pracovný deň.

S invalidným dôchodkom môžete pracovať, žiadny zákon vám v tom nebráni. Predpisy o dôchodkovom poistení neobsahujú žiadne ustanovenie, ktoré by obmedzovalo zárobkove možnosti poberateľov invalidných dôchodkov. Záleží teda len na vašom zdravotnom stave.

Pretože máme veľa objektov, a práve na informatívnom pohovore riešime na ktorý objekt/pracovnú pozíciu konkrétny uchádzač sa najviac hodí, ďalej sa musí stretnúť s budúcim nadriadeným a k tomu slúži 2. kolo pohovoru.

Zamestnanec denne komunikuje s návštevníkmi objektov, klientom, nadriadeným, takmer všetci sú slovensky hovoriaci. Dobrá znalosť slovenčiny je taktiež nevyhnutná pri komunikácií cez vysielačku a pri riešení problémov.

Každý zamestnanec v pracovnom pomere má nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky v závislosti od veku. Pokiaľ má však zamestnanec:

Pokiaľ má ustanovený pracovný čas na 40 hodín týždenne, teda 8 hodín denne, má nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky. T. j.  20 dní * 8 hodín = 160 hodín dovolenky alebo 25 dní * 8 hodín = 200 hodín dovolenky za kalendárny rok.
Pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase s úväzkom 37,5 hodiny týždenne po 11 hodinových zmenách má nárok na 15 alebo 18 dní. Teda 15 dní * 11 hodín = 165 hodín dovolenky alebo 18 dní * 11 hodín = 198 hodín dovolenky za rok.

V prípade, že zamestnanec nastúpi v priebehu mesiac počíta sa mu nárok na ročnú dovolenku až od nasledujúceho mesiaca. Nárok na ročnú dovolenku vzniká po odpracovaní 60-tich pracovných dní. V prípade neodpracovania 60-tich dní vzniká nárok na alikvotnú časť dovolenky za každých 20 odpracovaných dní.

22. deň nasledujúceho mesiaca.

Nárok na príplatky je daný zákonom, kedy sú príplatky vypočítavané podľa odpracovaných hodín v pracovnom pomere.

Pozičná sadzba je stanovená nadriadeným pracovníkom a je oznámená pri pohovore alebo pred nástupom na zmenu.

V prípade štandardnej 12 hodinové zmeny je 11 hodín platených a 1 hodina je neplatená prestávka.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa podmienky (dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške polovice minimálnej mesačnej mzdy. Je potrebné predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy).

Pri type dohody študent alebo dôchodca si máte možnosť uplatniť odvodovú výnimku – odvodové oslobodenie v sume 200 €. Uplatnenie tejto výnimky nie je povinné, ale je veľmi výhodné. Odvodové oslobodenie znamená, že ak by študent alebo dôchodca v danom mesiaci dosiahol odmenu nižšiu ako 200 €, tak nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak by študent alebo dôchodca dosiahol odmenu vyššiu ako 200 €, tak začína platiť sociálne poistenie iba z odmeny prevyšujúcej hranicu 200 €.

Na veliteľské pozície je dôležitá skúsenosť s vedením ľudí, znalosť bezpečnostných technológií a celková znalosť bezpečnostnej problematiky.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najdlhšie po 6 hodinách nepretržitej práce prestávku v práci na jedlo a oddych v trvaní najmenej 30 minút.

Tento benefit nemožno pri veľkosti našej spoločnosti a rozmiestnení jednotlivých pracovísk po celej republike nastaviť tak, aby bol vyhovujúci pre všetkých zamestnancov.

Heslo k elektronickej výplatnej páske zistíte na Vašej pracovnej zmluve. Poprípade kontaktujte svoju admin manažérku, ktorá Vám heslo oznámi.

S invalidným dôchodkom môžete pracovať, žiadny zákon vám v tom nebráni. Predpisy o dôchodkovom poistení neobsahujú žiadne ustanovenie, ktoré by obmedzovalo zárobkove možnosti poberateľov invalidných dôchodkov. Záleží teda len na vašom zdravotnom stave.

Každý zamestnanec v pracovnom pomere má nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky v závislosti od veku. Pokiaľ má však zamestnanec:

Pokiaľ má ustanovený pracovný čas na 40 hodín týždenne, teda 8 hodín denne, má nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky. T. j.  20 dní * 8 hodín = 160 hodín dovolenky alebo 25 dní * 8 hodín = 200 hodín dovolenky za kalendárny rok.
Pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase s úväzkom 37,5 hodiny týždenne po 11 hodinových zmenách má nárok na 15 alebo 18 dní. Teda 15 dní * 11 hodín = 165 hodín dovolenky alebo 18 dní * 11 hodín = 198 hodín dovolenky za rok.

V prípade, že zamestnanec nastúpi v priebehu mesiac počíta sa mu nárok na ročnú dovolenku až od nasledujúceho mesiaca. Nárok na ročnú dovolenku vzniká po odpracovaní 60-tich pracovných dní. V prípade neodpracovania 60-tich dní vzniká nárok na alikvotnú časť dovolenky za každých 20 odpracovaných dní.

Zamestnávateľ hradí prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. Výplata prebieha vo výplatnom termíne.

22. deň nasledujúceho mesiaca.

Tieto príplatky sú rozpísané zvlášť na každom riadku výplatnej pásky s presným názvom.

Termín na obdržanie pásky je 22. dňa nasledujúceho mesiaca. Elektronické výplatné pásky chodia skôr ako papierové. Najrýchlejšie je teda zriadiť si u zamestnávateľa elektronickú výplatnú pásku.

Nárok na príplatky je daný zákonom, kedy sú príplatky vypočítavané podľa odpracovaných hodín v pracovnom pomere.

Základná kontrola je počet odpracovaných hodín x pozičná sadzba = hrubá mzda.

Pozičná sadzba je stanovená nadriadeným pracovníkom a je oznámená pri pohovore alebo pred nástupom na zmenu.

V prípade štandardnej 12 hodinové zmeny je 11 hodín platených a 1 hodina je neplatená prestávka.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa podmienky (dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške polovice minimálnej mesačnej mzdy. Je potrebné predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy).

Príplatok za sviatok a dovolenka sa prepláca podľa priemeru na dovolenku, ktorá je uvedená na výplatnej páske. Automaticky sa prepočíta na ďalšie 3 mesiace (kvartál) za predchádzajúce 3 mesiace (kvartál). Zvyšná dovolenka sa prepláca len pri skončení pracovného pomeru, v rámci PP sa dovolenka čerpá a zamestnancovi sa prepláca náhrada za dovolenku, ktorá sa počíta z priemeru.

Daňový bonus na vyživované dieťa je 23,22 eur nad 15 rokov, 46,44 eur do 6 rokov alebo 39,47 eur, od 6 do 15 rokov. Uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia § 52zzj zákona o dani z príjmov.

Daňovník si môže uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane a to, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ročne 4 511,43 eur alebo mesačne 375,95 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku), nezdaniteľnú časť na príspevky do DDS, ktoré si môže daňovník uplatniť raz ročne v DP alebo RZD.

V prípade nejasností sa obraciate na svojho manažéra, ktorý rieši vo Vašom mene nezrovnalosti vo Vašej výplatnej páske. V prípade, že ani toto vysvetlenie nebude pre Vás postačujúce obrátite sa priamo na našu mzdovú účtovníčku – telefón je uvedený na výplatnej páske.

Čiastka za každý kus uniformy je napísaná na výstrojnom a vratkovom liste, ktorý zamestnanec pri prevzatí uniformy podpisuje.

Pri type dohody študent alebo dôchodca si máte možnosť uplatniť odvodovú výnimku – odvodové oslobodenie v sume 200 €. Uplatnenie tejto výnimky nie je povinné, ale je veľmi výhodné. Odvodové oslobodenie znamená, že ak by študent alebo dôchodca v danom mesiaci dosiahol odmenu nižšiu ako 200 €, tak nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak by študent alebo dôchodca dosiahol odmenu vyššiu ako 200 €, tak začína platiť sociálne poistenie iba z odmeny prevyšujúcej hranicu 200 €.

Dovolenka by mala byť vyčerpaná v období (rok), kedy na nej vznikne nárok. Ak sa dovolenka nevyčerpá, tak je prevedená do ďalšieho obdobia a mala byť vyčerpaná čo najskôr.

Koho momentálne hľadáme

Typ pracovného vzťahu:
Miesto pracoviska:

Zadanému filtru neodpovídá žádná pozice

Denný Manažér Nitra Práca na plný úväzok
Recepcia – Bratislava Práca na plný úväzok
Recepcia – Bratislava – Devínska Nová Ves Práca na plný úväzok
Recruiter – práca vhodná aj pre študenta Práca na skrátený úväzok
SBS – Obsluha CCTV – práca vhodná pre ZŤP – Bratislava Práca na plný úväzok
SBS pracovník – PLASTIC OMNIUM – Hlohovec Práca na plný úväzok
SBS pracovník – SHOPPING PALACE – Bratislava Práca na plný úväzok
Načíst další

Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?

Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.